Koliko življenj je vredna energija?

Katera pomembna dejstva so nova v razpravi TEŠ6?
Organizacija Greenpeace je po metodologiji Evropske agencije za okolje izdelalo poročilo Družbeni strošek energije iz Šoštanja. Poročilo ugotavlja, da bo TEŠ 6 zaradi onesnaženja zraka, ki je posledica kurjenja lignita, povzročil 33 do 48 smrti na leto in od 168 do 242 milijonov evrov letne škode slovenskemu narodnemu gospodarstvu. [Poročilo je v celoti objavljeno tukaj]

Kdo je izdelal raziskavo »Družbeni strošek energije iz Šoštanja – posledice kurjenja lignita za zdravje ljudi in narodno gospodarstvo«?
Raziskavo je izdelala organizacija Greenpeace.

Kakšna metodologija je temelj raziskave?
Raziskava temelji na metodologiji, ki jo je Evropska okoljska agencija (EEA) uporabila za pripravo poročila “Razkrivanje stroškov onesnaževanja zraka iz industrijskih objektov v Evropi“. Podatki o vplivih na javno zdravje in izgubljenih delovnih dneh izvirajo iz nadaljnje Greenpeaceove analize podatkov poročila EEA z uporabo metodologije EEA (CAFE-CBA 2005).  Metodologijo, ki jo je Greenpeace uporabil, da je kvantitativno ocenil vplive onesnaževanja zraka iz elektrarn na premog v EU na zdravje, je za EEA razvil konzorcij pod vodstvom britanske podjetja za svetovanje AEA. EEA jo je nato (2011) uporabila pri oceni vplivov na gospodarstvo, ki jih ima onesnaževanje iz industrijskih obratov. Ta pristop so v popolnosti opisali Holland s sodelavci (2005) in EEA (2011).
Natančnejša razlaga metodologije bo objavljena skupaj s poročilom na spletni strani www.greenpeace.si.

Na katerih podatkih temeljijo izračuni?
Podatke so pridobljeni iz javno dostopnih virov, kot je letno poročilo BilTEŠ 2010, kot tudi s strani Agencije RS za okolje, ki je omogočila vpogled v emisijske vrednosti TEŠ za leto 2010. Podatki za izračun vrednosti, ki se nanašajo na obratovanje bloka 6 TEŠ ter obratovanje bloka 5 TEŠ so pridobljeni iz Noveliranega investicijskega programa za postavitev nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v TE Šoštanj, Rev 4.

Zakaj naj verjamem v verodostojnost raziskave?
Raziskava temelji na metodologiji, ki je bila razvita za Evropsko okoljsko agencijo.

Kakšen je bil namen raziskave?
Med razpravo o smotrnosti TEŠ 6 niso bili objavljeni oz. podani podatki, kakšen konkreten vpliv lahko ima kurjenje lignita na zdravje ljudi in narodno gospodarstvo. Menimo, da prebivalci Slovenije in odločevalci, ki bodo odločali o državnem poroštvu za projekt, morajo vedeti za tveganja, ki jih prinaša tak projekt. Zato smo izpeljali raziskavo.

Katera bolezenska stanja povezujemo z uporabo lignita?
Najpogostejša bolezenska stanja, povezana z onesnaženjem na račun sežiganja lignita in premoga, lahko uvrstimo v tri skupine:
(1) respiratorna obolenja, kot so astma, kronična obstrukcijska pljučna bolezen, pljučni rak
(2) kardiovaskularna obolenja, kot so srčna aritmija, koronarna srčna bolezen, srčna insuficienca…
(3) nevrološka obolenja, kot so ishemična kap in zaostanek v razvoju.

Zakaj je izgradnja TEŠ 6 usodna za razvoj slovenske energetike?
Izgradnja novih elektrarn na lignit podaljšuje povzročanje škode narodnemu gospodarstvu in zdravju ljudi, obenem pa predstavlja resno oviro vpeljavi večjega odstotka energije iz obnovljivih virov ter onemogoča izkoriščanje ogromnega potenciala za energetsko učinkovitost. Za Slovenijo je ta podatek bistvenega pomena, saj smo država, ki je zelo bogata s paleto različnih obnovljivih virov energije; sonca, vode, vetra, trajnostne biomase ter geotermalne energije.
Holding Slovenski elektrarn kot lastnik Termoelektrarne Šoštanj bo na račun tega projekta kapitalsko izčrpan, dobičke, ki jih ustvarja veriga hidroelektrarn na Dravi se preusmerja v kurjenje lignita, medtem ko še vedno ostaja odprto vprašanje kako sofinancirati izgradnjo elektrarn na srednji Savi, ki bi lahko ob ambicioznejšem pristopu pravočasno prevzele del bremena opuščanja nadaljnjega kurjenja lignita v Šoštanju.

Mar ni TEŠ6 nujen za oskrbo Slovenije?
TEŠ 6 za delovanje našega elektroenergetskega sistema ni nujno potreben, kar dokazuje Osnutek nacionalnega energetskega programa, ki čaka na nadaljevanje procesa sprejemanja na Vladi in v Državnem zboru.

Kdo stoji za pobudo »Še je čas«?
Pobudo “Še je čas” podpira koalicija Ustavimo TEŠ 6, ki jo sestavljajo nevladne organizacije, posamezniki in politične stranke. Gre za raznoliko skupino, ki si prizadeva za prihodnost odprtih možnosti, kjer ne bomo ujeti v posledice napačnih odločitev iz preteklosti. Člani koalicije so [tukaj].

Kaj so glinenčki?
Glinenčki so simbolna ponazoritev 1.320 potencialnih žrtev štiridesetletnega delovanja TEŠ6.

Kje vse lahko srečamo glinenčka?
Kjerkoli: na klopeh, ob ograjah, pod okni, v parkih, na ulicah, po dvoriščih, igriščih. Glinenčkov je največ v Ljubljani, kjer so tudi poslanci, a nikoli se ne ve, kam vse jih bo njihova pot zanesla.

Kaj naj storim, ko najdem glinenčka?
Najbolje je, da ga takoj fotografiraš in fotografijo deliš s prijatelji preko socialnih omrežij in tukaj.

Ali lahko glinenčka odnesem domov?
Seveda. Doma ga lahko tudi poslikaš, popišeš ali polepiš. 21. junija pa ga prinesi pred Državni zbor, kjer se bodo glinenčki zbrali na protestnem zboru. Če na ta dan ne utegneš priti pred Državni zbor, odnesi glinenčka na katerokoli lokacijo, ki se ti zdi zanimiva.